Wijziging statuten

januari 2021

Het bestuur van plaatselijk belang Daarle (PB) wil een ANBI status aanvragen, omdat dit het PB en andere betrokkenen voordeel kan opleveren.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Waarom een ANBI?

Het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) Daarle wil gaan werken in Google drive (cloud). Hiervoor moet per mailadres een x bedrag per maand betaald worden. Op het moment dat we een ANBI status hebben is het werken in de cloud voor het PB gratis.

Daarnaast heeft een ANBI ook belasting technische voordelen.
Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

 

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.


Waarom informeren wij u als lid hierover?


Omdat voor een ANBI status een aanpassing in de statuten nodig is en elke aanpassing in de statuten moet goedgekeurd worden in de ledenvergadering, door de leden.

Wij hebben de notaris gevraagd om deze aanpassingen voor te bereiden en hoe we dit op de juiste manier aan de leden voor kunnen leggen.

Gezien de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een ledenvergadering te houden op korte termijn.

Vandaar dat wij ervoor kiezen om u als lid op deze manier te benaderen en om uw goedkeuring te vragen.


Wat verandert er dan in de statuten?

De verandering betreft artikel 17 lid 2, dit is nu (geel gearceerd)

Ontbinding en vereffening Artikel 17

1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Lid 2 wordt dan:

Dat bij opheffing van de vereniging een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogd.

Hiermee wordt bedoeld dat als het PB Daarle op houdt te bestaan, zij het batige saldo moet schenken aan een vereniging (in binnen- of buitenland) die ook een ANBI status hebben of een vereniging die hetzelfde doel beoogt dan het PB Daarle. Waarbij het bestuur altijd de baten ten goede zal laten komen aan een vereniging/stichting in en voor Daarle.

Natuurlijk gaan we er niet vanuit dat het PB Daarle op houdt te bestaan, maar dit moet toch goed beschreven staan.

 
Wat vragen wij nu van u?

Wij vragen u om in te stemmen met deze wijziging. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Als u vragen heeft over deze wijziging, dan kunt u contact opnemen met Tim Bargboer 06-51 06 29 70 of Franciska Willems 06-34 35 00 84 en uw vragen stellen en waar u dat graag wilt kunt u de statutenwijziging inzien voor u een besluit neemt.

Bent u het niet eens met deze wijziging, dan horen wij dit graag van u binnen 5 werkdagen, dus uiterlijk 6 februari 2021.

Dit kan per mail: bestuur(at)pbdaarle.nl

Bijlage: concept statuten

 

 


< Terugkijken webinar energietransitie