Update zoektocht waterwingebied

maart 2017

Uit de 9 potentiële locaties voor drinkwater winning is door de provincie Overijsssel de locatie Vriezenveen/Daarle geschikt geacht om een nieuwe winning te ontwikkelen voor maximaal 5 miljoen m3/jaar, te beginnen met 3 miljoen m3/jaar. De exacte locatie van de winning moet nog bepaald worden. Het voorlopige zoekgebied strekt zich uit van het noorden van het dorp Vriezenveen tot en met Daarlerveen en van het Geesterens Stroomkanaal tot Daarle.

Het Plaatselijk Belang Daarle heeft bij de gemeente Hellendoorn gevraagd ons actief te informeren over de situatie. De communicatie vanuit de provincie loopt tot heden behoorlijk stroef. Enkele jaren geleden is door het Plaatselijk Belang Daarle en Plaatselijk Belang Daarlerveen een brief gestuurd naar de provincie over meer betrokkenheid (klankbordgroep) en betere communicatie.

Betrokkenen en geïnteresseerden kunnen de planMER inzien vanaf 23 januari tot 6 maart op o.a. het gemeentehuis in Hellendoorn en digitaal raadplegen via www.overijssel.nl/zoekdrinkwatertwente. Op 2 en 7 februari 2017 organiseerde de provincie Overijssel in samenwerking met betrokken partijen een inloopbijeenkomst inTubbergen en Vriezenveen. Belangstellenden konden tijdens deze bijeenkomsten de plannen bekijken en vragen stellen.

Zienswijzen over de planMER en het ontwerpbesluit kunnen voor 6 maart 2017 op drie manieren worden ingediend:
-Per mail aan : drinkwaterwinning@overijssel.nl -Digitaal via : www.overijssel.nl/zoekdrinkwatertwente
-Per post aan : Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE
o.v.v. ‘zienswijze planMER bepalen voorkeurslocaties drinkwaterwinning Twente-Achterhoek’.

Na verwerking van de zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. nemen Gedeputeerde Staten van Overijssel en Gelderland naar verwachting in april een definitief besluit over de planMER en voorkeurslocaties. Daarna leggen Provinciale Staten van Overijssel de voorlopige ruimtelijke reservering voor de nieuwe winning in de Omgevingsvisie en –verordening vast. Hierna voert Vitens een projectMER uit om de exacte winlocatie en alle hydrologische en milieutechnische effecten in detail te bepalen. Deze informatie is nodig om de vergunningaanvragen voor de gebieden te kunnen starten en het bestemmingsplan te kunnen herzien. De omgeving wordt betrokken bij de inrichting van de nieuwe winlocaties.


< Kerstwandeling door de velden van Daarle