Geen geld voor industriegrond Daarle

februari 2015

De B&W Hellendoorn gaat niet over tot aankoop van de 0,8 hectare industriegrond aan de Hellendoornseweg in Daarle. Dat heeft B&W in een brief van 13 februari gericht aan PB Daarle bekend gemaakt. Als PB Daarle zijn we teleurgesteld in de beslissing. 

De ondernemersvereniging Daarle heeft als betrokken partij een kopie ontvangen van de brief. 

In de brief wordt kenbaar gemaakt dat ‘de vraag naar industriegrond vrijwel is stilgevallen en er vanaf mei 2014 besloten is het 'actieve grondbeleid' te verlaten en over te gaan naar faciliterend grondbeleid, waarbinnen het als gemeente zelf aankopen en exploiteren van gronden daar niet binnen past.’

Ook stelt de gemeente dat ‘hoeveelheid vraag naar bedrijfskavels in Daarle vermoedelijk niet groot genoeg is om een bedrijventerreinontwikkeling haalbaar te maken op een financieel verantwoorde manier — niet voor de markt en dus ook niet voor de overheid. De gemeente benoemt in de brief dat er vanaf 1999 slechts één ondernemer is die de mogelijkheden heeft verkend terwijl er geen enkele ontwikkelaar is geweest die in dit project durfde te stappen.”

Daarle de dupe
PB Daarle vindt dat het jammer dat Daarle de dupe wordt van eerdere gedane onbedachtzame projecten en investeringen in Nijverdal. Een investering in een kleinschalig industrieterrein, een basisvoorziening voor een dorp, zou kleine ondernemingen en starters geholpen hebben om zich in Daarle te vestigen. 

Verloren tijd
Veel argumenten van B&W in de brief zijn niet nieuw, maar al eerder geuit richting de media (link). 

In de argumentatie benoemt de gemeente een eerder project die qua opzet onrealistisch was en door PB Daarle is in de planvorming is ‘vernieuwd’ tot een meer realistische opzet, mits de gemeente akkoord zou gaan met een aangepaste ontsluiting, afwatering e.d. PB Daarle heeft eerder aangegeven dat tenminste zes ondernemers die destijds plannen hadden voor vestiging in Daarle (en dus niet één zoals vermeld in de brief), maar deze ondernemers zijn vertrokken naar dorpen buiten de gemeente. Had de gemeente de investering eerder gedaan, dan was het industrieterrein wellicht al grotendeels bezet geweest. Ook momenteel zijn er enkele ZZP’ers met belangstelling voor een kleine kavel.

Het is jammer dat de gemeente Hellendoorn ondernemers op in de kernen niet de ruimte wil geven om te ondernemen. Dit blijkt ook uit recent onderzoek (link), de gemeente Hellendoorn scoort laag als het gaat om het ondernemersklimaat.

Obstakels
We zijn weer terug bij af. Zonder de gemeente wordt realisatie van een industrieterrein lastig omdat enkele ondernemers samen niet in staat zijn het gehele terrein 0,8 hectare grond te kopen en bouwrijp te maken. Bovendien moet een vergunningsproces worden doorlopen. Dit zijn dure en tijdrovende processen die een ondernemer niet gaat doorlopen, zeker niet wanneer er in omliggende dorpen kant en klare kavels beschikbaar zijn. In 2017 volgt er een nieuw bestemmingsplan en is bij een herbestemming realisatie wellicht nog verder weg.

Antwoord op krimp
In de brandbrief van 13 november 2014 (link) naar de gemeente naar aanleiding van de verwachte bevolkingskrimp hebben we drie punten benoemd om dit proces tegen te gaan. Inmiddels zijn twee van de benoemde punten die een financiële investering vragen door de gemeente afgewezen: de aankoop van een kleinschalig industrieterrein en een verlaging van de bouwkavelprijzen. Als PB Daarle vinden we dat de gemeente nu aan zet is: we zijn benieuwd met welk actieplan de gemeente komt om de verwachte krimp tegen te gaan.

Wethouder Walder komt op 4 maart aanstaande op de PB jaarvergadering het besluit over de industriegrond toelichten.


< Steunbrief ondernemersvereniging Daarle naar gemeente