Plan Daarle Energie Neutraal

Als reactie op de onrust die in Daarle was ontstaan na het bekend worden van het plan voor het Energiepark Daarle, heeft het Plaatselijk Belang Daarle in samenwerking met de gemeente Hellendoorn in maart 2019 een informatieavond georganiseerd over het klimaatbeleid. Op deze drukbezochte avond bleek dat de Daarlenaren zich ervan bewust zijn dat de energietransitie nodig is en dat zij daar ook aan mee willen doen. Maar tevens werd duidelijk dat zij vinden dat de energietransitie niet ten koste mag gaan van de natuur, het landschap en de noaberschap in het dorp. Vanuit dit vertrekpunt is de werkgroep Duurzaam Daarle in het leven geroepen.

De werkgroep besloot om zelf het initiatief te nemen met betrekking tot de energietransitie en op zoek te gaan naar alternatieve opties voor grootschalige opwek. In september 2019 koos de werkgroep als doelstelling voor haar activiteiten: Daarle Energie Neutraal in 2030. Na overleg met de gemeente is de werkgroep aan de slag gegaan met een plan gericht op het waarmaken van deze doelstelling. Daarbij is tevens de besteding van het gebiedsfonds van € 80.000, - meegenomen. Dat betreft het gebiedsfonds dat verbonden is aan het door de gemeente goedgekeurde zonnepark Daarle.

Er is door particulieren en bedrijven in Daarle al veel gedaan op het gebied van zonne-energie. Het plan sluit daarbij aan en streeft ernaar om deze initiatieven met hulp van de inwoners verder uit te bouwen. Dat zullen in eerste instantie kleinschalige activiteiten zijn want er is weinig draagvlak voor grootschalige opwek. Wel wordt de energie die het zonnepark Daarle in de toekomst zal gaan leveren, in het plan meegenomen.

Volgens de berekeningen van de gemeente zal Daarle in 2030 ruim 5 GWh aan energie nodig hebben. De duurzame activiteiten die de werkgroep in dit plan schetst zullen bij elkaar bijna 7 GWh aan energieneutraal opgewekte elektriciteit opleveren. Daarmee lukt het dus ruimschoots om Daarle in 2030 energieneutraal te maken.

De werkgroep stelt voor om een coöperatie in het leven te roepen die moet toezien op de uitvoering van het plan. Deze coöperatie dient tevens het gebiedsfonds van € 80.000, --, in dit plan aangeduid als gemeenschapsfonds, te beheren. De werkgroep stelt voor om het gemeenschapsfonds te investeren in het zonnepark. De opbrengsten zullen ten goede komen aan de deelnemers van de coöperatie, maar de werkgroep wil de opbrengsten ook inzetten voor het verbeteren van de (sociale) duurzaamheid van de Daarlese gemeenschap.

De duurzame activiteiten in het plan vormen een eerste aanzet tot een energieneutraal Daarle in 2030. De coöperatie zal de toekomstige innovaties op dit gebied moeten blijven volgen en waar dat zinvol is, moeten stimuleren dat deze innovaties worden toegepast. Aan het eind biedt het plan een doorkijk naar innovaties die op termijn misschien perspectief bieden.

De werkgroep is breed samengesteld en vertegenwoordigt een doorsnee van de Daarlese gemeenschap. Toch is het belangrijk dat de werkgroep nu eerst het gesprek aangaat met de Daarlese gemeenschap om een breed draagvlak voor het plan te verkrijgen. Wij hopen dat Daarle zich in het plan herkent en daaraan steun wil verlenen.

Klik hier voor het Plan Daarle Energie Neutraal