Dorpsplan 3: Daarle 4.0

Sinds 2004 heeft Daarle een dorps(ontwikkelings)plan. Dit is een plan van en voor Daarle.

Het Plaatselijk Belang Daarle neemt het voortouw bij de planvorming en uitwerking van het dorpsplan. In het plan staan de speerpunten waar Daarle de komende jaren aan wil werken om de leefbaarheid te vergroten. Deze punten zijn afkomstig uit inventarisaties en gesprekken met de bewoners.

De uitvoering gebeurt samen met de inwoners van Daarle en andere betrokkenen. De gemeente Hellendoorn steunt het dorpsplan met een jaarlijkse subsidie.

Momenteel zijn we met 5 werkgroepen aan de slag met het 3e dorpsplan;

Daarle 4.0 Buitengewoon B(l)oeiend.

Thema's hierin zijn:

  • Fysiek ruimtelijk; wonen en woonomgeving
  • Sociaal Maatschappelijk; zichtbaarheid, noaberschap en veiligheid
  • Ouderenzorg
  • Bedrijvigheid en ondernemerschap
  • Sport en Sociale cohesie.

Hoe dit tot stand is gekomen en waar aan gewerkt wordt leest u als u hier doorklikt.

Ons Dorp: Daarle 4.0

Met behoud van het dorpse karakter spelen we actief in op de maatschappelijke ontwikkeling.

Groei en beweging zijn een must om Daarle leefbaar te houden.

We nodigen iedereen, jongeren en ouderen, inwoners en mensen van buitenaf, van harte uit om in Daarle te wonen.

Stilstand is achteruitgang, daarom geven we de zorgtechnologie, het verenigingsleven, de sport en het ondernemersschap nieuwe impulsen.

We onderzoeken de kansen voor duurzaam bouwen en hergebruik van leegstaand vastgoed.

Met elkaar werken we aan Daarle 4.0