WBE betreurt verkoop natuurterreinen

april 2013

Een ingekomen brief van Wildbeheereenheid West Twente: 

In de media zult u ongetwijfeld vernomen hebben, dat er in de eigendomsverhoudingen in uw omgeving veranderingen zitten aan te komen. Door Staatsbosbeheer worden onder meer de kleine landschapselementen die aangelegd werden of behouden  werden in de Ruilverkaveling Daarle-Hellendoorn in de verkoop gedaan.

Tot 1 maart 2012 werden deze terreinen beheert in het kader van bruikleenovereenkomst met Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL). Het beheer zelf werd sinds mei 1991 op ruim 110 ha in de gemeenten Hellendoorn en Wierden beheert door leden, c.q. vrijwilligers van de Wildbeheereenheid  “West-Twente”. 

In mei 1991 werd door Staatsbosbeheer een langjarige bruikleenovereenkomst aangegaan met de toenmalige Stichting Beheer Natuur en Leefmilieu (SBNL) waarbij onder meer terreinen in de voormalige ruilverkaveling Daarle-Hellendoorn overgedragen werden naar deze particuliere stichting. Afgesproken werd, dat de terreinen beheert zullen worden door jagers en andere vrijwilligers van de WBE. Omdat dit houtwallen, singels en bossen waren die ofwel jarenlang niet onderhouden waren of pas aangeplant waren, was het beheer arbeidsintensief en kostbaar. Echter in de loop der jaren hebben zich in de wintermaanden jaarlijks minstens 40 vrijwilligers bezig gehouden met het zagen, inplanten, uitrasteren en aanleg van faunavoorzieningen. Afhankelijk van de weersomstandigheden werd jaarlijks zeker tussen de 1200 en 1600 manuren besteed aan het beheer. Dan moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het terugzetten van houtopstanden, aanleg en onderhoud van poelen, herinplanten, uitrasteren. Bij de uitgevoerde bosbouwwerkzaamheden hoort ook het afvoeren van hout of het stapelen van takken in de elementen voor vogels en kleine zoogdieren, het weer herstellen van beschadigde aangrenzende boerengrond.

Hierdoor hebben de terreinen  hun grote waarde voor de flora en fauna, maar ook voor de leefbaarheid van het platteland gekregen of behouden. Juist die directe betrokkenheid, de directe belangen die faunabeheerders hebben samen met aangrenzende grondeigenaren en vrijwilligers die zich in hun vrije tijd hebben ingezet voor landschapsbeheer in ruil voor brandhout, is het fundament geweest voor het draagvlak dat de groene aankleding van het agrarisch landschap  in de regio heeft. Professionele medewerkers van SBNL hebben in al die jaren gezorgd voor een ondersteuning en begeleiding bij de planning, werkzaamheden en de verslaglegging. De combinatie tussen SBNL en WBE met al haar vrijwilligers was een gouden zet, waarvan natuur en het landschap èn bewoners en gebruikers geprofiteerd hebben.
 
Echter moet SBB een wezenlijke bijdrage leveren aan de schatkas waarbij beheervergoedingen voor terreinen die niet binnen de Ecologische Hoofdstructuur liggen, geschrapt werden. Nu SBB hiervoor geen vergoeding meer krijgt,  zijn zij gedwongen de terreinen van de hand te doen, reden waarom de beheerovereenkomst werd opgezegd. De WBE betreurt  deze handelswijze ten zeerste maar verleent desondanks, met SBNL en alle vrijwilligers, alle mogelijke medewerking verlenen om het jarenlange beheer keurig te beëindigen. Dit ondanks, dat de wijze waarom en waarop de  overeenkomst voor wat betreft deze terreinen beëindigd moest worden, als bijzonder wrang ervaren wordt.
 
Nu door Staatsbosbeheer de verkoop van de terreinen is gestart, eerst rond Daarle, hoopt de WBE dan ook, dat het eigendom behouden blijft voor de streek, waarbij aangrenzende grondeigenaren van de mogelijkheden tot koop gebruik kunnen maken. Op deze wijze kan een beheer voor de toekomst veilig gesteld worden. Jagers en vrijwilligers blijven immers beschikbaar om eigenaren te helpen. Het werk van de afgelopen jaren mag niet voor niets zijn geweest, zo vindt de WBE met haar leden. Alleen door beheer door gedreven en ervaren mensen kan de toekomst van de vele houtwallen, singels en bosjes voor de toekomst veilig gesteld worden, zij maken immers onlosmakelijk deel uit van de leefomgeving van mens en dier.
 
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid vragen van u te beantwoorden of nadere informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Bestuur
p/o J. Kreijkes – voorlichting
Oude Almeloseweg 22
7642 GK WIERDEN
tel. 0546 –577212  06-45630416
 
secretariaat WBE “West-Twente”
 
Postbus 377
7460 AJ RIJSSEN
 
e-mail wbewesttwente(at)telfort.nl
www.wbewest-twente.nl


< Pilot verkoop natuur Daarle gaat door